User News Published Comments Total votes Published votes Karma
gitaqhlv avatar  gitaqhlv 37 37 (100%) 0 37 15 (40%) 2640.00
nintendo185 avatar  nintendo185 28 28 (100%) 0 28 12 (42%) 2615.00
gaenrique36 avatar  gaenrique36 37 36 (97%) 0 37 11 (29%) 2602.00
rahul1 avatar  rahul1 32 32 (100%) 0 32 7 (21%) 2574.00
seos4 avatar  seos4 32 32 (100%) 0 32 2 (6%) 2574.00
bejacobsma20 avatar  bejacobsma20 30 30 (100%) 0 30 22 (73%) 2574.00
legalprofessiona avatar  legalprofessiona 27 26 (96%) 0 27 9 (33%) 2554.00
dmnxxbtrjr avatar  dmnxxbtrjr 0 0 (-) 0 0 0 (-) 2520.00
manas avatar  manas 25 25 (100%) 0 25 12 (48%) 2508.00
gsmreddy321 avatar  gsmreddy321 26 26 (100%) 0 26 3 (11%) 2508.00
yoyoduddlysingh avatar  yoyoduddlysingh 32 30 (93%) 0 32 11 (34%) 2473.00
kennethwte avatar  kennethwte 26 25 (96%) 0 26 6 (23%) 2457.00
MollieBessie32987 avatar  MollieBessie32987 29 29 (100%) 0 29 15 (51%) 2449.00
dlaffer52 avatar  dlaffer52 30 30 (100%) 0 30 21 (70%) 2443.00
stilbonhemant avatar  stilbonhemant 31 31 (100%) 0 31 10 (32%) 2442.00
yurukutsenko avatar  yurukutsenko 32 32 (100%) 0 32 16 (50%) 2442.00
johann10086 avatar  johann10086 7 7 (100%) 0 7 1 (14%) 2441.00
jamesmarlin655 avatar  jamesmarlin655 15 15 (100%) 0 15 1 (6%) 2441.00
formatwhale85 avatar  formatwhale85 36 36 (100%) 0 36 23 (63%) 2416.00
fhamner34 avatar  fhamner34 25 25 (100%) 0 25 9 (36%) 2415.00
kerudolf23 avatar  kerudolf23 17 17 (100%) 0 17 0 (0%) 2392.00
ebrisker17 avatar  ebrisker17 8 8 (100%) 0 8 4 (50%) 2383.00
cvaughn15 avatar  cvaughn15 15 15 (100%) 0 15 8 (53%) 2377.00
owlax11 avatar  owlax11 23 23 (100%) 0 23 13 (56%) 2376.00
woleez avatar  woleez 11 11 (100%) 0 11 9 (81%) 2311.00